วิศวกรรมเครื่องกล
(วศ.บ.)

ระยะเวลาการศึกษา

4 ปี

ค่าบำรุงการศึกษา

15,000 บาท

หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกล

ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

2. กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ด้านช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. งานออกแบบ คำนวณด้านเครื่องจักรกลที่ใช้พลังงาน
งานหม้อน้ำ งานเครื่องอัดอากาศ เครื่องปรับสภาวะ
อากาศสำหรับการทำความเย็น
2. งานควบคุมการสร้าง ด้านเครื่องจักรกลที่กำเนิดพลังงาน
3. งานตรวจสอบ การค้นคว้า การวิเคราะห์ ทดสอบ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email