ปฏิทินการขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการขอสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการขอสำเร็จการศึกษา

ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563

ช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2563

ช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่วงเดือน ธันวาคม 2563 – มกราคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลจาก :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *