แบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ช่วยตอบแบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562

ขอให้ส่งภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อนำข้อมูลมาสังเคราะห์เสนอมหาวิทยาลัย