แบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562

แบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ช่วยตอบแบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562

ขอให้ส่งภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อนำข้อมูลมาสังเคราะห์เสนอมหาวิทยาลัย 

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *