ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ( Portfolio ) รอบ 2

โควตาความสามารถพิเศษ

ตรวจสอบรายชื่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู่ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 หน้า 15-19 จาก 25