วันที่ 26 เมษายน 2564 ผศ.ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทีมคณาจารย์จากทั้ง 2 คณะ ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางด้านวิศวกรรมและเกษตรกรรม