ขอแสดงความยินดีกับบิดาของนักศึกษา ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น

ขอแสดงความยินดี นายไพโรจน์ รื่นรวย พ่อของนางสาวอิสราภรณ์ รื่นรวย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น ด้าน“พ่อผู้ส่งเสริมบุตรให้เป็นผู้นำและมีจิตอาสา” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล