ประธานสาขาวิชา

ประธานสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม PBRU ประธานสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม