การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ครุฑ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิการยน พ.ศ.2560

Posted in Uncategorized and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *