การอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ครั้งที่ 3

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมต้อนรับ Young Smart Farmer (YSF) 👩🏻‍🌾👨🏻‍🌾 เพื่อบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบฟาร์มอัจฉริยะ พร้อมทั้งให้ เยี่ยมชมโรงเรือนอัจฉริยะ ซึ่งพัฒนาโดยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ในการอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ครั้งที่ 3 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Young Smart Farmer ครั้งที่ 3 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Young Smart Farmer ครั้งที่ 3 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Young Smart Farmer ครั้งที่ 3 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Young Smart Farmer ครั้งที่ 3 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Young Smart Farmer ครั้งที่ 3 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Young Smart Farmer ครั้งที่ 3 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Young Smart Farmer ครั้งที่ 3 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Young Smart Farmer ครั้งที่ 3 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Young Smart Farmer ครั้งที่ 3 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in Uncategorized, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *