รับสมัครทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช

ตามที่ รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรม “ทำสมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิต” หลักสูตรครูสมาธิ (รุ่นที่ 42)สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 51 ตั้งอยู่ที่วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม 200 ชั่วโมง จำนวน 5-8 ทุน ๆละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษา สามารถรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา (อาคารอเนกประสงค์)

กำหนดการและสถานที่ดำเนินการ

Posted in Uncategorized and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *