สาขาวิศวกรรมพลังงาน ได้รับการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการรับรองประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมคณะอนุกรรมการ เดินทางมาประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ยื่นเอกสารประกอบการขอรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อพิจารณารองรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนทางวิศวกรรม พร้อมทั้งตรวจห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนกรสอนตามหลักสูตร
โดยผลการประชุมพิจารณา คณะอนุกรรมการฯ ให้การรับรองห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ซึ่งทางสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานจะดำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในลำดับต่อไป
#รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in Uncategorized and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *