ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี” ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี” ปีการศึกษา 2564
 ——————————–
ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี ประสงค์ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นทุนประเภทให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ทุน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงกำหนดการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาฯ

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ี่<<<<<<<<<