อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

  026Panisa  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา  แก้วสวัสดิ์

ประธานสาขา

 
029Krit   028Siripan
          อาจารย์กฤษณ์  ไชยวงศ์
            อาจารย์สาขาวิชา
             อาจารย์ศิริพันธ์  วิชัยดิษฐ
             อาจารย์สาขาวิชา
kitipong_v2 wanwisa3_v2 tanawut_v2
         อาจารย์กิตติพงษ์  นวลใย
             อาจารย์สาขาวิชา
          อาจารย์วรรณวิศา  วัฒนสินธุ์
              อาจารย์สาขาวิชา
      อาจารย์ ดร.ธนวุฒิ  ตันติโสภารักษ์
               อาจารย์สาขาวิชา