อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

alt

อาจารย์ประเสริฐ  ปราชญ์ประยูร
ประธานสาขาวิชา

 

DR.somsuk        อาจารย์วีระยุทธ  รัตนศิริวัฒน์
               อาจารย์ประจำสาขาวิชา
sukumL
alt          อาจารย์สุรพล  นาคนคร
           อาจารย์ประจำสาขาวิชา
alt        อาจารย์ ดร.นพพล  มิ่งเมือง
          อาจารย์ประจำสาขาวิชา

DR.somsuk          อาจารย์ ดร.สมสุข  แขมคำ
               อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Alongkorn

            อาจารย์ ดร.นวรัตน์  ประทุมตา
               อาจารย์ประจำสาขาวิชา
          อาจารย์ชลาลัย  วงเวียน
          อาจารย์ประจำสาขาวิชา
                 อาจารย์อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก
                 อาจารย์ประจำสาขาวิชา