บุคลากรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

prasert

อาจารย์ประเสริฐ  ปราชญ์ประยูร
ประธานสาขาวิชา

 
weerayut        อาจารย์วีระยุทธ  รัตนศิริวัฒน์
               อาจารย์ประจำสาขาวิชา
nawarat            อาจารย์ ดร.นวรัตน์  ประทุมตา
               อาจารย์ประจำสาขาวิชา
surapol          อาจารย์สุรพล  นาคนคร
           อาจารย์ประจำสาขาวิชา
somsuk                 ดร.สมสุข  แขมคำ
              อาจารย์ประจำสาขาวิชา
noppon        อาจารย์ ดร.นพพล  มิ่งเมือง
          อาจารย์ประจำสาขาวิชา
alongkorn       อาจารย์อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก
            อาจารย์ประจำสาขาวิชา
          

    chalalai              อาจารย์ชลาลัย  วงเวียน

              อาจารย์ประจำสาขาวิชา