อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

 

010Teang

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เที่ยง  เหมียดไธสง
                  ประธานสาขาวิชา  

 
011Wanchai

alt

013Sarawut

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  ซันประสิทธิ์
                 อาจารย์ประจำสาขาวิชา
               อาจารย์ภาคย์  พราหมณ์แก้ว
                 อาจารย์ประจำสาขาวิชา
                 อาจารย์สราวุฒิ  เชาวสกู
                  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
040Apirath   Pisith-V2.2
              อาจารย์อภิรัตน์  วงศ์ศุภชาติ
                 อาจารย์ประจำสาขาวิชา
                  อาจารย์พิศิษฐ์  เฮ่งจินดา
                  อาจารย์ประจำสาขาวิชา