อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

  016Sukoom  
           อาจารย์บุรีรักษ์  สังข์คงเมือง
               ประธานสาขาวิชา
 
017Pisit Dr.rachain 016Sukoom
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  บุญรอด
             อาจารย์ประจำสาขาวิชา
                อาจารย์ ดร.ราเชณ  คณะนา 
                 อาจารย์ประจำสาขาวิชา
                อาจารย์สุขุม  หลานไทย 
                อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  Anurak2v2  
               อาจารย์อนุรักษ์  เกษวัฒนากุล
                อาจารย์ประจำสาขาวิชา