เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดี นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์คณะในการขอเข้าร่วมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ การแนะแนว รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยดังกล่าวโดยพร้อมกันนี้ผู้บริหารคณะได้ดำเนินการร่างแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2560-2564 เพื่อเป็นแนวทางในการให้คณาจารย์ได้ดำเนินการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข สำหรับใช้ในการดำเนินงานของคณะต่อไป

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

alt

alt

alt