หน้าแรก NEWS Information ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หารือร่วมกับผู้บริหารคณะวิศวกรรศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีฯ นำทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพบ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี รศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ รองคณบดีบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อขอคำแนะนำในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt