หน้าแรก NEWS Information ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์
ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 011/2560 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564
Dr.Panisa dean