หน้าแรก NEWS Information ต้อนรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รวมถึงคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 24 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน โดยดูงานด้านการบริหารสำนักงานคณบดี งานสารบรรณและธุรการ งานแผนและงบประมาณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานด้านเทคโนโลยีการศึกษา งานอาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งแบบอย่างที่ดีอันดีที่จะนำไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

En Tech 0001

En Tech 0002

En Tech 0025