หน้าแรก NEWS Information สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัจฉริยะ ประจำปี พ.ศ. 2560” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นโครงการที่ 25 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ พิธีเปิดได้รับเกียรติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่วนพิธีปิดได้รับเกียรติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์การอบรมจาก บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ได้รับคาวามสนใจอย่างมากจาก นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรจากภายนอกซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ อย่างดียิ่ง

En Tech 00004

En Tech 00026

En Tech 00037

En Tech 00044En Tech 00041

IMG 4136