ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หน้าแรก NEWS Information ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน คณบดี ร่วมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 18 ท่าน ด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหารสำนักงานและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ นำมาวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยินดีอย่างยิ่งที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน และเพิ่มพูนสานสัมพันธไมตรีอันดียิ่งแกสถาบันอื่น ๆ ให้ดียิ่งมากขึ้น

 

IMG 7290

IMG 7345

IMG 7359