อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

  chalermsak2  
 

อาจารย์เฉลิมศักดิ์  แก้วเกาะ
ประธานสาขาวิชา

 
033Wichean    alt
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร  เข็มเงิน
           อาจารย์ประจำสาขาวิชา 
           อาจารย์ ดร.สุรชัย  ทรัพย์เพิ่ม
            อาจารย์ประจำสาขาวิชา
sartraV1   alt sorasak r

         อาจารย์ศาสตรา  ศรีวะรมย์
           อาจารย์ประจำสาขาวิชา

               อาจารย์มทินา  สุพรศิลป์
              อาจารย์ประจำสาขาวิชา
            อาจารย์สรศักดิ์  รักเพ็ชร
             อาจารย์ประจำสาขาวิชา