ระดับปริญญาตรี

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

      วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559

      วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Engineering   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

      วิศวกรรมพลังงาน Energy Engineering   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

      เทคโนโลยีไฟฟ้า Electrical Technology   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

      เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ Computer Electronics Technology   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

      เทคโนโลยีอุตสาหกรรม Industrial Technology   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

 

   หลักสูตรสถาปัตยศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

      สถาปัตยกรรมภายใน Interior Architecture   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

 

ระดับปริญญาโท

   หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

      วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556