โครงการฝึกอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน