เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก

icon แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย update2
icon สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย new icon
icon สัญญาจ้างพนักงานราชการ  
icon การขอรับทุนพัฒนาบุคลากร new icon
iconแบบประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  update2
iconข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน(อาจารย์)
iconข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน(รองคณบดี,ผู้ช่วยคณบดี,ประธานสาขา) 
iconการกำหนดภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์

งานประสานการจัดการศึกษา     คณะครุศาสตร์     คณะเทคโนโลยีการเกษตร     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คณะวิทยาการจัดการ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะพยาบาลศาสตร์    

16 มิ.ย. 2017
เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดี นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์คณะในการขอเข้าร่วมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ การแนะแนว รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยดังกล่าวโดยพร้อมกันนี้ผู้บริหารคณะได้ดำเนินการร่างแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2560-2564...

Read more
06 มิ.ย. 2017
ร่วมงานสัมมนา Industry 4.0 "Catch the Future"
ร่วมงานสัมมนา Industry 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร เข็มเงิน อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานสัมมนา Industry 4.0 "Catch the Future" จัดโดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบริษัท เฟสโต้ จำกัด ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณอุดม เด่นวิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก จำกัด

Read more
19 พ.ค. 2017
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หารือร่วมกับผู้บริหารคณะวิศวกรรศาสตร์
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หารือร่วมกับผู้บริหารคณะวิศวกรรศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีฯ นำทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพบ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี รศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ รองคณบดีบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อขอคำแนะนำในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย  

Read more
19 พ.ค. 2017
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้บริหารคณะ คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วม โดยในการปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.สมสุข แขมคำ ได้บรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

Read more
19 พ.ค. 2017
การประชุมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบ “EnTech Smart Office”
การประชุมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบ “EnTech Smart Office”

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ของคณะฯ โดยการประชุมผู้บริหารคณะในครั้งนี้ ได้จัดการประชุมในรูปแบบการใช้ Tablet แทนกระดาษ เพื่อเป็นต้นแบบการลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน ตามแนวทาง “EnTech Smart Office” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแนวทาง “Smart People Smart Faculty” ตามนโยบายของคณะ  

Read more