ขอรับใบอนุญาตขับรถและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมภาคทฤษฏี หลักสูตร “ขอรับใบอนุญาตขับรถและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รุ่นที่ 1” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ กรมการขนส่งทางบก จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวิทยากรจากคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาทิเช่น รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ผ่องรัศมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย หนาแน่น อาจารย์ ดร.ปรัชญา มุกดา